Mennesker

Vedtægt for Produktionshøjskolen Meritten

 

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Produktionshøjskolen Meritten er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har

hjemsted i Aabenraa Kommune.

§ 2. Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler.

Kapitel 2 Bestyrelsens sammensætning

§ 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges eller vælges således:

3 medlem udpeges af det siddende Byråd. Medlemmerne vælges fra det udvalg, som Produktionshøjskolen

Meritten hører ind under.

1 medlem udpeges af LO i lokalområdet.

1 medlem udpeges af DI i lokalområdet

1 medlem udpeges af Aabenraa Erhvervsforening

1 medlem udpeges af skolens ansatte

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med

kommunalbestyrelsens valgperiode. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11,

stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder

betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems

udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 4. Deltagernes råd, jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret.

Kapitel 3 Bestyrelsens og lederens opgaver og ansvar

§ 5. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige administration varetages af skolens

leder, der har det pædagogiske ansvar.

§ 6. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand for bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan

indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og bestyrelsen

træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog stk. 7. I tilfælde af stemmelighed er formandens og

evt. ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og

repræsentanten for deltagernes råd kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller

en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte generelle regler herom i forretningsordenen.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Ethvert bestyrelsesmedlem

har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af de

medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig for i

henhold til lov om produktionsskoler.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom

samt om nedlæggelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ændring af

vedtægterne skal endvidere godkendes af en grundtilskudsydende kommunalbestyrelse.

Stk. 8. Honorering af bestyrelsens formand og næstformand vil fremgå af den gældende forretningsorden jf.

§6 Stk. 2. Og i øvrigt følge produktionshøjskole lovens retningslinjer for vederlag jf. §6 stk. 8.a og stk. 8.b.

Stk.8.a. Der kan ydes et vederlag af skolens midler til bestyrelsens formand. Vederlagets størrelse

fastsættes af skolens bestyrelse og kan højst udgøre 20.000 kr. pr. kalenderår som grundbeløb pr. 1.

oktober 1997 procentreguleret efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af

et vederlag til bestyrelsens formand. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand nedsættes

vederlaget forholdsmæssigt.

Stk.8.b. Der kan ydes et vederlag af skolens midler til bestyrelsens næstformand. Vederlagets størrelse

fastsættes af skolens bestyrelse og kan højst udgøre 10.000 kr. pr. kalenderår som grundbeløb pr. 1.

oktober 1997 procentreguleret efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af

et vederlag til bestyrelsens næstformand. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som næstformand

nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.

§ 7. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder

for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

Kapitel 4 Skolens drift

§ 8. Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud bl.a. efter lov om produktionsskoler og lov om

erhvervsgrunduddannelse. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed

udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Aabenraa Kommune yder 1/1 grundtilskud til skolen.

Kapitel 5 Tegningsret

§ 9. Skolen tegnes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser.

Kapitel 5 Ophør

§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens ophør. Beslutningen træffes på to bestyrelsesmøder med

mindst 14 dages mellemrum. På det første møde skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for

beslutningen om nedlæggelse af skolen. På det andet møde skal mindst halvdelen af de fremmødte

bestyrelsesmedlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er

tilendebragt.

Stk. 3. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens

godkendelse.

Vedtægten er vedtaget af skolens bestyrelse den 15. maj 2014 og underskrevet af bestyrelsens formand:

_________________________

Bestyrelsesformanden

Produktionshøjskolen Meritten