Mennesker

Undervisning

 

Pædagogikken

Hverdagen på Meritten veksler mellem produktion og undervisning. Undervisningen i dagligdagen foregår imidlertid på mange forskellige planer, og det er ikke altid lige let at skelne mellem arbejde og undervisning. Normalt opererer vi med to begreber: afledt og almen undervisning. Den afledte undervisning er det, der foregår i umiddelbar tilknytning til arbejdet på værkstedet: Hvor meget træ skal der bruges til det bord, vi skal bygge? Hvordan måler vi med en skydelære? Hvordan laver vi opskriften på middagsretten om fra fire personer til 30?

Den almene undervisning beskæftiger sig som navnet siger med mere generel indlæring i for eksempel dansk og matematik, som varetages af lærerne på Meritten. Imidlertid er det, som ovenstående eksempler viser, der, hvor arbejde og undervisning kommer så tæt på hinanden eller helt flyder sammen, der sker den bedste indlæring. 

Vi arbejder ud fra, at arbejdslivet får større værdi, når de unge kan se meningen med det, de bliver sat til. Vi tror på, at trivsel og motivation opstår, når de unge kan lide det de laver, og at det foregår i en atmosfære, hvor de kan udvikle sig.  Herigennem udvikler de unge også en forståelse af samarbejd, ansvarlighed og mødedisciplin. 
Sammenfattende kan det siges, at særligt på værkstederne, hvor produktionen er synlig for de fleste af de unge, spiller legitim perifer deltagelse en afgørende rolle. Her er det den gradvise tilegnelse af arbejdsopgaverne, der springer i øjnene.

Det kommer til udtryk ved, at de unge lærer ved at begynde med simple opgaver for derefter gradvist at opsøge eller få tildelt mere komplekse opgaver i forbindelse med, at de tilegner sig de relevante færdigheder. Denne stræben efter at forstå sig selv i forhold til, hvordan helheden fungerer og er et væsentligt træk ved de læringsoplevelser, som de unge fæstner sig ved.

Sat ind i en pædagogisk og læringsteoretisk ramme, så er det væsentligt at understrege, at læreprocesserne her beskrives i forhold til, hvordan praksisfællesskaberne er organiserede. Læreprocesserne forstås ikke i forhold til hverken individets kognitive, emotionelle eller metakognitive processer. De bliver her forstået i forhold til de konkrete sammenhænge, som de unge indgår i, derfor bliver lærernes pædagogiske tilgang coaching, kognitiv træning samt leg og læring for alvor.

Udover produktion og undervisning er der gode muligheder for at komme i praktik og kombinationsforløb. Da vi som skole har en stor kontaktflade til erhvervs- og uddannelses-livet, er der mange muligheder. 

De unge kan blive på Meritten indtil et nyt relevant forløb er sat i gang for dem.

Til dette arbejde bliver vejledningen et vigtigt omdrejningspunkt, da forløbsplanen skal sikre dem en god overgang. Meritten sørger for at sende de unge videre i systemet, så snart de har opnået de fornødne kompetencer. De unge har medindflydelse på deres egne og de mere generelle forhold på Meritten/arbejdspladsen. Medindflydelsen får de unge via den daglige kontakt med forstanderen og lærerne men også gennem fællesrådet. (Ved fællesrådet er alle i hele huset til stede.)

 

 

 

 

Undervisning

På Meritten har vi valgt at kombinerer undervisningen i de almene fag, dansk og matematik, med den værkstedsrelaterede undervisning. Vores vigtigste mål for undervisningen er at bryde barrieren til det at modtage undervisning. Altså, ingen traditionel undervisning, men et individuel tilrettelagt undervisningsforløb, da vi mener at vores elever er dem, der bedst ved, hvad de har behov for at arbejde med.
Herunder kan du læse mere om de fag du kan modtage undervisning i på Meritten.

 

 

 

Dansk

Formålet med undervisning er at understøtte/videreudvikle elevernes allerede opnåede kompetencer.

Vi arbejder med følgende danskfaglige emner:

 • Genrekendskab (læsning og analyse af forskellige tekster)

 • Skriftelighed (stile, ansøgninger, o.l.)

 • Opgave- og læseforståelse

 • Dansk grammatik

 • Diktat (ord/indsætnings diktat)

 

Der vil være mulighed for at arbejde i grupper såvel som individuelt. 

 

 

 

Matematik

Formålet med undervisning er at understøtte/videreudvikle elevernes allerede opnåede kompetencer.

 

Vi arbejder med følgende matematikfaglige emner:

 • De 4 regnearter

 • Ligninger

 • Procentregning

 • Brøkregning

 • Geometri

 • Hverdagsmatematik (her vil der være mulighed for at afprøve den teoretiske læring i praksis)

 

Der vil være mulighed for at arbejde i grupper såvel som individuelt. 

 

 

 

Samfundsrelateret undervisning.

 

 

Formålet med undervisningen i samfundsrelateret undervisning er, at eleverne får en forståelse for egen betydning for, og indflydelse på, det samfund de er en del af.

Undervisningen består hovedsagelig af oplæg til diskussion og refleksion.

Vi arbejder med følgende emner:

 

Hvem er jeg?

Hvem bestemmer i familien, kommunen og staten?

Hvordan får jeg indflydelse?

Penge og økonomi:

Hvad betyder penge for dig?

Hvordan bruger du dine penge?

Hvordan indgår du i det økonomiske kredsløb?

Hvad ville det betyde hvis vi afskaffede alle skatter?

God ide?

Hvilke politiske mål er vigtigste?

Er det et personligt ansvar eller statens ansvar at sørge for arbejde?

Hvad er, efter din mening, en rimelig fordeling af samfundets goder?

Hvor ville det være en god ide at indføre brugerbetaling?

 

Kriminalitet:

Hvem bestemmer, hvad der er lovligt og ulovligt?

Hvordan straffer vi i Danmark?

Hvad synes du om den kriminelle lavalder, 14 år?

Hvilke former for kriminalitet er, efter din mening, den værste?

Hvad gør du, hvis du er vidne til kriminalitet?

Handler du anderledes, hvis det er venner og familie?

Ren straffeattest?

Hvad kan man gøre for at undgå kriminalitet?

 

Det politiske system:

Hvad betyder politik for dig?

Hvad gør du for at få indflydelse på politik?

Hvilke politiske partier kender du til, og hvad står de for?

Hvor får du din viden om politik fra?

Hvilke sager burde politikerne koncentrere sig om netop nu?

Bør flere af de politiske beslutninger afgøres ved folkeafstemning?

Hvad kunne få unge mennesker til at interessere sig mere for politik?

Hvilke politiske signaler sender du til politikerne?