Styringsgrundlag

Bestyrelsen er øverste myndighed for skolen. Bestyrelsen varetager skolens interesser som produktionshøjskole og fastlægger retningslinier for skolens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra forstander skolens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet. Bestyrelsen udarbejder skolens vedtægter og ændringer heri. Skolens daglige ledelse varetages af forstanderen inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Forstanderen indstiller ansættelse og afskedigelse af medarbejdere til bestyrelsen. Forstanderen indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Forstanderen tegner skolen med undtagelse af dispositioner over lejet ejendom og træffer afgørelse i alle sager, der ikke ved lov eller delegation er henlagt til andre. Forstanderen skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter skolen.

Skolens administrative medarbejdere varetager den administrative drift og udvikling. Foruden fungerer administrationen som et kompetent serviceorgan til understøttelse af skolens ledelse, medarbejdere og de unge. Derudover er det administrationens opgave sammen med forstanderen, at sikre at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for skolen, efterleves.

Vejlederens opgave er sammen med faglærerne at lære og træne de unge i at:

 • få overblik over deres kommende uddannelse eller arbejdsliv.
 • arbejde målbevidst ved hjælp af delmål. Overveje, hvordan disse mål kan nås
 • tænke over egen måde at lære på. Analysere og beskrive problemer. 
 • kunne se og påvirke egen udvikling.
 • vurdere egne præstationer - selvevaluering.
 • evaluere sammen med andre og på andres præstationer.
 • samarbejde, få og give støtte.
 • formulere sig skriftligt og mundtligt.
 • kvalificere samtalen.
 • bidrage til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.
 • bruge vejledningsmappen som fundament for samtale og vejledning.
 • udvikle kontakten til værkstedslærer/praktikansvarlig og andre væsentlige voksne.
 • bidrage til at skabe god sammenhæng mellem skole og praktik.
 • forberede og forbedre uddannelsesskift eller overgange.


De enkelte trin i vejledningsprocessen er:
Trin 1: Indslusning
Trin 2: Forløbsplan
Trin 3: Log-in
Trin 4: Udslusning

Ovenstående fire trin sikrer at de unge får en handleplan, der samtidig dokumenterer deres realkompetence.