Pædagogikken

Hverdagen på Meritten veksler mellem produktion og undervisning. Undervisningen i dagligdagen foregår imidlertid på mange forskellige planer, og det er ikke altid lige let at skelne mellem arbejde og undervisning. Normalt opererer vi med to begreber: afledt og almen undervisning. Den afledte undervisning er det, der foregår i umiddelbar tilknytning til arbejdet på værkstedet: Hvor meget træ skal der bruges til det bord, vi skal bygge? Hvordan måler vi med en skydelære? Hvordan laver vi opskriften på middagsretten om fra fire personer til 30? Den almene undervisning beskæftiger sig som navnet siger med mere generel indlæring i for eksempel dansk og matematik, som varetages af lærerne på Meritten. Imidlertid er det, som ovenstående eksempler viser, der, hvor arbejde og undervisning kommer så tæt på hinanden eller helt flyder sammen, der sker den bedste mulighed for indlæring.

Vi arbejder ud fra at arbejdslivet får større værdi, når de unge kan se meningen med det, de bliver sat til. Vi tror på, at trivsel og motivation opstår, når de unge kan lide det de laver, fordi det de laver giver mening i en atmosfære, hvor de kan udvikle sig, hvilket giver nogle gode forudsætninger for deres samarbejdsevner, ansvarlighed og mødedisciplin.
Sammenfattende kan det siges, at særligt på værkstederne, hvor produktionen er synlig for de fleste af de unge, spiller legitim perifer deltagelse en afgørende rolle. Her er det den gradvise tilegnelse af arbejdsopgaverne, der springer i øjnene. Det kommer til udtryk ved, at de unge lærer ved at begynde med simple opgaver for derefter gradvist at opsøge eller få tildelt mere komplekse opgaver i forbindelse med, at de tilegner sig de relevante færdigheder. Denne stræben efter at forstå sig selv i forhold til, hvordan helheden fungerer, er et væsentligt træk ved de læringsoplevelser, som de unge fæstner sig ved. I forhold til de unge, som har ganske særlige behov, er der deciderede opgaver, som indeholder begrænsede læringsressourcer.

Sat ind i en pædagogisk og læringsteoretisk ramme, så er det væsentligt at understrege, at læreprocesserne her beskrives i forhold til, hvordan praksisfællesskaberne er organiserede. Læreprocesserne forstås ikke i forhold til hverken individets kognitive, emotionelle eller metakognitive processer. De bliver her forstået i forhold til de konkrete sammenhænge, som de unge indgår i, derfor bliver lærernes pædagogiske tilgang coaching, kognitiv træning samt leg og læring for alvor.

Udover produktion og undervisning er der gode muligheder for at komme i praktik og kombinationsforløb. Da vi som skole har en stor kontaktflade til erhvervs og uddannelseslivet, er der mange muligheder.

De unge kan blive på Meritten indtil et nyt relevant forløb er sat i gang for dem. Til dette arbejde bliver vejledningen et vigtigt omdrejningspunkt, da forløbsplanen skal sikre dem en god overgang. Så Meritten sørger for at sende de unge videre i systemet, så snart de har opnået de fornødne kompetencer. De unge har medindflydelse på deres egne og de mere generelle forhold på Meritten/arbejdspladsen. Medindflydelsen får de unge via den daglige kontakt med forstanderen og lærerne men også gennem fællesrådet. (Ved fællesrådet er alle i hele huset til stede.)

Da Meritten skal tilrettelægge en hverdag, der tilgodeser, at der er mulighed for at udvikle alle kompetencelagene, sørger vi for at de unge får mulighed for at medvirke aktivt i Merittens liv og drift. Som skole mener vi at fællesskab skal vægtes højt, hvilket vi tilgodeser med fælles spisning, ekskursioner, værksteds- turer samt en del projektarbejde og dialogmøder.